خدمات بازرگانی و ترخیص کالا ما:


صادرات

 واردات

 ترخیص کالا

 تخصیص ارز بصورت مبادله ای

 ترخیص کار گمرک

اخذ مجوز سفارش کالا

 واردات و ترخیص کالا از چین

 واردات و ترخیص کالا از ترکیه

 ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام خمینی

 ترخیص کالا از گمرکات تهران

 ترخیص کالا از گمرک بندرعباس

 مشاوره بازرگانی

33

مراحل واردات کالا از کمرگ

واردات کالا

مراحل صادرات کالا از کمرگ

صادرات کالا

mfq.pic5

مراحل ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا